Accesul mass-media în spital

Reglementarea accesului mass-media în spital

Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face
numai în baza unei cereri scrise aprobate de manager, respectând dreptul la intimitate al pacienților. În
situația în care managerul unității nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este
permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului și cu înstiințarea purtătorului de cuvânt.

Accesul reprezentanților mass-media în spital este permisă pe baza acreditării acestora (aprobării date de
manager). Pentru obținerea acreditării, instituțiile de presă vor face demersuri scrise (cerere), specificând
numele persoanelor care fac parte din echipa de presă (reporter, cameraman, etc), datele de identificare și
numărul de telefon al acestora.

Acreditarea de presă se acordă fără discriminare, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare. Acreditarea
poate fi refuzată sau retrasă pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității unității și care nu
privesc opiniile exprimate în presă de respectivul reprezentant mass-media, în cazul în care se constată
abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost încălcată
prezenta procedură. În acest caz, va fi informată instituția mass-media pentru obținerea acreditării pentru un
alt reprezentant.

Pe toata durata deplasării în incinta unității, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți de purtătorul de cuvânt
al unității sau cu persoana desemnată de conducerea unității.

După înștiințarea prealabilă a managerului unității și cu acordul acestuia, purtătorul de cuvânt îndeplinește
următoarele atribuții:

– Furnizează reprezentanților mass-media prompt și complet orice informație de interes public, care privește
activitatea instituției;
– Informează în timp util și asigură accesul reprezentanților mass-media la activitățile și acțiunile de interes
public, organizate de unitate;
– Asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției prezintă un interes public imediat, difuzarea
de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri, briefinguri.

Toate informațiile solicitate vor fi date sub rezerva respectării Legii 46/2003 privind drepturile pacienților; declarațiile vor fi date în acelasi timp pentru toți reprezentanții mass-media.

 

Cadru legislativ:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;
Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un
spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …