Categorie: Anunț

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ

Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de Psiholog clinician stagiar din cadrul unității:

Nr.crt.

Număr dosar

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

338/08.03.2023

Admis

2.

397/20.03.2023

Admis

3.

399/20.03.2023

Respins

-lipsă atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România

4.

402/20.03.2023

Respins

lipsă certificat de integritate comportamentală și CV-model comun european

Candidații declarați Admis vor susține proba scrisă în data de 27.03.2023, ora 09:00, în Sala de conferință al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.


Pre
ședinte,

Dr. Szöllösi Attila

Secretar,

Péter Izabella-Laura

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant

1 post Psiholog clinician stagiar

 

Descarcă formularul de înscriere >

 

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (facultate de psihologie)
 • Atestat de liberă practică valabilă eliberat de Colegiul Psihologilor din România

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă: 27.03.2023, ora 09:00 (Sala de Conferință)
 • proba interviu: 31.03.2023, ora 09:00 (Sala de Conferință)

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 6. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 7. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 9. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 10. curriculum vitae, model comun european.

 

Copiile de pe actele se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc până la data de 20.03.2023,ora 14:00. Persoană de contact: Péter Izabella-Laura.

Informații suplimentare la număr de telefon 0266-212186(interior 119).

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 06.03.2023
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 20.03.2023, ora 14:00
Data verificării dosarelor 21.03.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 22.03.2023., ora 14:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 23.03.2023, ora 14:00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 24.03.2023, 14:00
Probă scrisă 27.03.2023., ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 28.03.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 29.03.2023, ora 14.00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 30.03.2023, ora 14.00
Interviu 31.03.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor interviu 03.04.2023, ora 14:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.04.2023, ora 14:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.04.2023, ora 14:00
Comunicare rezultat final 06.04.2023, ora 14:00

 

Bibliografie examen post psiholog clinician stagiar

 1. Frances, A., Pincus, H. A., First, M. B., Adreason, N. C., Campbell, M., Cantwell, D. P., și alții. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition). Whashington and London: American Psychiatric Association.
 2. Bertelsen A., Caetano, D., Dilling, H. Gelder M., Channabasavnna S., Kemali, D. (1993). Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament (ICD10). București: Editura Trei
 3. Kupfer, D. J., Regier, D. A., Narrow, W. E., Blazer, D. G., Burke Jr, J. D., Carpenter Jr., W. T., și alții. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th edition). Arlington: American Psychiatric Association.
 4. Clark, D. A., & Beck, A. T. (2012). Terapia cognitivă a tulburărilor de anxietate (Vol. I). Cluj-Napoca: ASCR.
 5. Clark, D. A., & Beck, A. T. (2012). Terapia cognitivă a tulburărilor de anxietate (Vol. II). Cluj-Napoca: ASCR.
 6. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2015). Terapia centrată pe scheme cognitive. Cluj-Napoca: Editura ASCR.
 7. Tudose, F., Tudose, C., Dobrancici L. (2011). Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi, București: Editura Trei
 8. Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2012). Planuri de tratament și intervenții pentru depresie și anxietate. Cluj-Napoca: ASCR.
 9. Koch, K. (2015). Testul arborelui. Cluj-Napoca: Sinapsis
 10. Gabbard, G. O. (2017). Tratat de psihiatrie psihodinamică. București: Editura Trei.

 

Descrierea atribuțiilor

 • Participă la toate acţiunile/activitățile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Odorheiu Secuiesc cu aplicarea legislaţiei în vigoare cu modificările şi completările ulterioare, precum și la cele solicitate de conducerea unității.   
 • În exercitarea profesiei psihologul clinician îsi desfășoară activitatea în mod responsabil, conform pregătirii profesionale, respectând ROI, ROF, Regulamentul Intern, fișa postului, instrucțiunile, legislația în vigoare și reglementările specifice compartimentului;
 • Cunoaște și respectă Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică;
 • Acordă asistenţă psihologică prin consiliere şi psihoterapie suportivă bolnavilor internaţi în cadrul compartimentului/secției unde își desfășoară activitatea în vederea dezvoltării personale şi autocunoaşterii; consiliere în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali în situații speciale, la cerera medicului curant, prin programare, cu ”cerere consult interdisciplinară ”; consiliere specifică obiectivelor medicale (ex. creşterea aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă şi pregătire preoperatorie);
 • Consiliază individual aparţinătorii bolnavilor, în vederea menţinerii suportului familial necesar recuperării şi facilitării vindecării;
 • Efectuează la solicitarea medicului curant: examinări psihologice prin utilizarea unori instrumente specifice: teste, chestionar, inventare de personalitate;
 • Se preocupă de perfecţionarea continuă în vederea creşterii nivelului de competenţă profesinală prin participarea la programe de formări : congrese, conferinţe, organizate de asociaţiile profesionale în domenii şi prin studii individual;
 • Efectuează orice sarcină legată de pregătirea profesională la solicitarea conducerii spitalului;
 • Va întocmi un raport semestrial şi anual asupra activităţii;
 • Să respecte regulile confidentialităţii;
 • Execută orice alte sarcini stabilite de şeful ierarhic şi conducerea unităţii;
 • Realizează integral şi la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului.

 

Obligaţiile salariaţilor care prelucrează date cu caracter personal

 • de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale angajatorului și ale Regulamentul UE nr.679/2016;
 • de a păstra confidenţialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează sau de care a luat la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu;
 • de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează sau de care a luat la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu;
 • de a prelucra datele personale numai pentru a îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
 • de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei reţele, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala;
 • de a aduce la cunoştinţa angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice situaţie de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează şi orice incident de securitate.
 • să nu transmită date sau informaţii confidenţiale despre activitatea angajatorului, de care a luat cunoştinţă pe cale directă sau incidentală în timpul executării contractului individual de muncă

 

Descarcă formularul de înscriere >

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

 

Nr crt. Nr. de înregistrare Punctajul  probei scrise Punctajul interviului Punctajul final al  examenului Rezultatul
1 209/06.02.2023. 9.00 9.77 9.38 ADMIS

 

Afișat azi, 17.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidaul nemulțumit de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidat la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József.

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE PUNCTAJUL PROBEI SCRISE  PUNCTAJUL INTERVIULUI  PUNCTAJUL FINAL AL CONCURSULUI REZULTATUL SOLUTINARII CONTESTATIILOR
1 127/25.01.2023. 6,5 7,58 7,04 7,04 *

 

*Se respinge contestatia si se mentine nota acordata 7.04

 

Afișat azi, 05.02.2023, ora 15:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

 

Președinte comisiei de soluționare a contetațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Rreferent – RUNOS

REZULTATE FINALE CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE BRANCARDIER

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
1 173/30.01.2023. 2.5 10 10 9.88 9.94 Admis
2 180/31.01.2023. 2.5 8 10 9.83 9.92 Admis
3 174/30.01.2023. 2.5 10 10 9.83 9.92 Admis
   
6 145/2701.2023 10 10 9.00 9.50 Admis fara post
4 94/19.01.2023. 10 10 8.29 9.15 Admis fara post
5 86/18.01.2023. 10 10 8.17 9.08 Admis fara post
7 75/17.01.2023. 8 8 7.58 7.79 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ÎNGRIJITOR

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
4 77/18.01.2023. 2.5 10 10 9.88 9.94 Admis
2 101/20.01.2023.   10 10 9.79 9.90 Admis
3 96/19.01.2023.   10 10 8.33 9.17 Admis
5 144/26.01.2023.   10 10 8.16 9.08 Admis
               
1 80/18.01.2023. 10 10 8.04 9.02 Admis fara post
8 99/20.01.2023. 6 6 9.83 7.92 Admis fara post
9 137/26.01.2023. 6 6 9.83 7.92 Admis fara post
7 151/27.01.2023. 6 6 8.25 7.12 Admis fara post
6 124/25.01.2023. 6 6 8.04 7.02 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE REGISTRATOR MEDICAL

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
3 179/31.01.2023. 2.5 10 10 10.00 10.00 admis
6 155/27.01.2023. 2.5 8 10 10.00 10.00 admis
5 85/18.01.2023.   10 10 9.75 9.88 admis
             
4 157/27.01.2023. 10 10 8.92 9.46 Admis fara post
2 182/31.01.2023. 10 10 8.67 9.33 Admis fara post
1 185/31.01.2023. 10 10 8.58 9.29 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ASISTENȚI MEDICALI

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
1 105/20.01.2023. 2.5 7.50 10.00 9.04 9.52 Admis
2 128/25.01.2023. 2.5 9.00 10.00 8.67 9.33 Admis
3 154/27.01.2023. 2.5 6.00 8.50 9.50 9.00 Admis
4 152/27.01.2023. 2.5 7.50 10.00 7.96 8.98 Admis
5 78/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.87 8.94 Admis
6 112/25.01.2023. 9.50 9.50 8.37 8.94 Admis
7 130/26.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.83 8.92 Admis
8 125/25.01.2023. 8.50 8.50 8.87 8.69 Admis
9 76/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.21 8.60 Admis
10 147/27.01.2023. 9.00 9.00 8.16 8.58 Admis
11 110/25.01.2023. 2.5 6.00 8.50 8.25 8.38 Admis
12 170/30.01.2023. 8.00 8.00 8.45 8.23 Admis
13 104/20.01.2023. 2.5 6.00 8.50 7.79 8.14 Admis
14 65/16.01.2023. 7.50 7.50 8.16 7.83 Admis
15 83/18.01.2023. 6.50 6.50 8.79 7.64 Admis
16 149/27.01.2023. 6.00 6.00 9.21 7.60 Admis
17 142/26.01.2023. 6.00 6.00 9.17 7.58 Admis
18 79/18.01.2023. 6.00 6.00 9.12 7.56 Admis
     
19 81/18.01.2023. 5.50 5.50 9.42 7.46 Admis fara post
20 100/20.01.2023. 6.50 6.50 7.79 7.15 Admis fara post
21 127/25.01.2023. 2.5 4.00 6.50 7.58 7.04 Admis fara post
22 93/19.01.2023. 5.50 5.50 8.46 6.98 Admis fara post
23 134/26.01.2023. 2.5 3.00 5.50 8.01 6.76 Admis fara post
24 178/31.01.2023. 2.5 3.50 6.00 6.46 6.23 Admis fara post
25 118/25.01.2023. 5.00 5.00 7.42 6.21 Admis fara post

 

Afișat azi, 14.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

La finele concursului, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, candidații declarați admiși, au posibilitatea să opteze pentru secția/compartimentul unde dorește să-și desfășoară activitatea în limita posturilor vacante/temporar vacante scoase la concurs, în data de 16.02.2023. dela ora 10 la Sediul Spitalului in Sala de conferinta. Menționăm că candidații care au participat în „Programul Mentor” și au rezultat „Admis” au prioritate.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Derzsi Csilla

 

REZULTAT PROBA SCRISĂ, postul de Statistician Medical Principal

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ pentru postul Statistician Medical Principal, organizat în data de 14.02.2023.

 

Nr crt. Nr. Dosar Punctajul  probei scrise Rezultatul
1 209/06.02.2023 9 ADMIS

 

Afișat azi,14.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro.

Afișarea rezultatului obținut de candidat la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs.

Candidatul declarat „Admis” vor susține proba interviu în data de 17.02.2023, ora 09:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Birou Managerial.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU FUNCTIA DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 209/06.02.2023 ADMIS

 

Afișat azi, 10.02.2023, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro.

Afișarea rezultatului selectie dosar , se realizează  folosindul numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere.

Candidatul declarat „Admis” va susține proba scrisă în data de 14.02.2023, ora 09:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Birou Managerial.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

Anunț concurs de ocupare al unui post de consilier juridic

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant>: Consilier juridic (1 post) în cadrul Compartimentului Juridic

 

Descarcă formularul de înscriere >

Descarcă fișă post consilier juridic >

 

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniu
 • Minim 6 luni vechime în specialitate
 • Cunoștințe operare PC

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă: 06.03.2023, ora 09:00 ;
 • proba interviu: 10.03.2023, ora 09:00

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Copiile de pe actele se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc până la data de 24.02.2023,ora 13:00.

Informații suplimentare la număr de telefon 0266-212186(interior 119).

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 10.02.2023
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 24.02.2023, ora 13:00
Data verificării dosarelor 28.02.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 01.03.2023., ora 13:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 02.03.2023, ora 13:00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 03.03.2023, 13:00
Probă scrisă 06.03.2023., ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 07.03.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 08.03.2023, ora 14.00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 09.03.2023, ora 14.00
Interviu 10.03.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor finale 13.03.2023, ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatului final 14.03.2023, ora 12:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatului final 15.03.2023, ora 12:00

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru ocuparea postului de consilier juridic

 

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII – Spitalele;
 2. Legea 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 4. NORME din data de 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Statutul profesiei de consilier juridic;
 7. Noul Cod civil – Donația; Izvoarele obligaţiilor I Contractul; Prescripția extinctivă;
 8. Noul Cod de procedură civilă – Întâmpinarea; Cererea reconvențională; Contestația în anulare
 9. Noul Cod penal – Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; Infracțiuni contra persoanei;
 10. Noul Cod de procedură penală – Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal; Părțile în procesul penal; Procedura plângerii prealabile

 

Descarcă formularul de înscriere >

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ, SUSȚINUTE ÎN DATA DE 07.02.2023.

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

SUSȚINUT ÎN DATA DE 07.02.2023.

 

Funcția Asisten medical generalist

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE 2,5 puncte pt Program Mentor PUNCTAJUL PROBEI SCRISE  

NOTA FINALĂ

 

REZULTAT

 

MOTIVUL RESPINGERII

1  

154/27.01.2023.

 

 

2,5

 

6

 

 

8,50

 

 

Admis

2 160/27.01.2023.

 

 

 

3,5

 

 

3,50

 

Respins

Nu a obținut nota minimă de trecere
3 116/25.01.2023.

 

 

4

 

 

4,00

 

 

 

 

Respins

Nu a obținut nota minimă de trecere

 

Afișat azi, 09.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba de interviu în data de 13.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferință.

 

Președinte comisiei de soluționare a contestațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Referent – RUNOS

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ organizată în data de 07.02.2023.

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile de BRANCARDIERI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de înregistrare 25 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 173/30.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
2 180/31.01.2023. 2.5 8 10 ADMIS
3 174/30.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
4 94/19.01.2023. 10 10 ADMIS
5 86/18.01.2023. 10 10 ADMIS
6 145/2701.2023 10 10 ADMIS
7 75/17.01.2023. 8 8 ADMIS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 13:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile ÎNGRIJITORI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de înregistrare 25 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 80/18.01.2023. 10 10 ADMIS
2 101/20.01.2023. 10 10 ADMIS
3 96/19.01.2023. 10 10 ADMIS
4 77/18.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
5 144/26.01.2023. 10 10 ADMIS
6 124/25.01.2023. 6 6 ADMIS
7 151/27.01.2023. 6 6 ADMIS
8 99/20.01.2023. 6 6 ADMIS
9 137/26.01.2023. 6 6 ADMIS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile REGISTRATORI MEDICALI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de îregistrare 25 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 185/31.01.2023. 10 10 ADMIS
2 182/31.01.2023. 10 10 ADMIS
3 179/31.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
4 157/27.01.2023. 10 10 ADMIS
5 85/18.01.2023. 10 10 ADMIS
6 155/27.01.2023. 2.5 8 10 ADMIS
7 93/19.01.2023. Sustinut examenul asistent medical generalist
8 119/25.01.2023. Sustinut examenul asistent medical generalist
9 161/27.01.2023. Absent RESPINS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 11:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile ASISTENTI MEDICALI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 152/27.01.2023. 2.5 7.50 10.00 ADMIS
2 105/20.01.2023. 2.5 7.50 10.00 ADMIS
3 128/25.01.2023. 2.5 9.00 10.00 ADMIS
4 112/25.01.2023. 9.50 9.50 ADMIS
5 78/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 ADMIS
6 76/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 ADMIS
7 130/26.01.2023. 2.5 6.50 9.00 ADMIS
8 147/27.01.2023. 9.00 9.00 ADMIS
9 104/20.01.2023. 2.5 6.00 8.50 ADMIS
10 110/25.01.2023. 2.5 6.00 8.50 ADMIS
11 125/25.01.2023. 8.50 8.50 ADMIS
12 170/30.01.2023. 8.00 8.00 ADMIS
13 65/16.01.2023. 7.50 7.50 ADMIS
14 83/18.01.2023. 6.50 6.50 ADMIS
15 100/20.01.2023. 6.50 6.50 ADMIS
16 127/25.01.2023. 2.5 4.00 6.50 ADMIS
17 149/27.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
18 142/26.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
19 154/27.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
20 79/18.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
21 178/31.01.2023. 2.5 3.50 6.00 ADMIS
22 81/18.01.2023. 5.50 5.50 ADMIS
23 93/19.01.2023. 5.50 5.50 ADMIS
24 134/26.01.2023. 2.5 3.00 5.50 ADMIS
25 118/25.01.2023. 5.00 5.00 ADMIS
26 102/20.01.2023. 4.50 4.50 RESPINS
27 116/25.01.2023. 4.00 4.00 RESPINS
28 123/25.01.2023. 4.00 4.00 RESPINS
29 126/25.01.2023. 4.00 4.00 RESPINS
30 160/27.01.2023. 3.50 3.50 RESPINS
31 183/31.01.2023. 2.00 2.00 RESPINS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Derzsi Csilla

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …