Anunț concursuri pe posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

Anunț concursuri pe posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,ținând cont de prevederile Ordinului nr.1470/2011 (actualizat) pentru aprobarea criteriilor privind angjarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante: telefonist, spălător, lucrător la bucătărie.

 

Descarcă formularul de înscriere aici >

 

Nr.crt.

Funcția/specialitatea postului

Nr.posturi

vacant/temporar vacant

Structura unde este postul

1.

telefonist

1 post pe perioadă nedeterminată

Aparat Funcțional/Muncitor deservire posturi fixe

2.

spălător

2 posturi pe perioadă nedeterminată

Aparat Funcțional/Spălătoria

3.

lucrător la bucătărie

2 posturi pe perioadă nedeterminată

Aparat Funcțional/Pregătirea Hranei

 

Condiții generale, pentru participarea la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcțieitelefonist, pe perioadă nedeterminată:

Studii: medii
Vechime în activitatea de telefonist constituie un avantaj

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor de spălător, pe perioadă nedeterminată:

Studii: generale sau medii

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor de lucrător la bucătărie, pe perioadă nedeterminată:

Studii: generale sau medii

Etapele pentru concurs:

1. selecția dosarelor de înscriere
2. probă scrisă
3. probă interviu

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un DOSAR care va conține următoarele documente:

a) formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Certificatul de cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise.

Copiile de pe actele se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de participare la concurs se vor depune la Serviciul RUNOSal Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Strada Bethlen Gabor, nr.72.

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă  a concursului se va realiza prin afișare la sediul și pe pagina de internet a spitalului: www.spitalodorhei.ro, cât și mențiunea “admis” saurespins”.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Serviciul RUNOS, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv rezultatului probei scrise și al interviului.

Informații suplimentare se pot obține la număr de telefon 0266-212186(interior 119)Serviciul RUNOS,după următorul program:

Luni- Vineri între orele 7.00-15.00

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului

27.04.2023

Termen depunere dosare

12.05.2023, 14:00

Selecție dosar

15.05.2023, 09:00

Afișare rezultatului selecției dosar

16.05.2023, 09:00

Termen limită de depunere contestaţii selecție dosare

17.05.2023, 09:00

Răspuns contestații selecție dosar

18.05.2023, 09:00

Probă scrisă

19.05.2023, 09:00

Afișare rezultat probă scrisă

19.05.2023, 14:00

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise

22.05.2023, 14:00

Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise

23.05.2023, 14:00

Interviu

25.05.2023, 09:00

Afișarea rezultatelor probă interviu

25.05.2023, 14:00

Data limită de depunere a contestaţiilor privind probă interviu

26.05.2023, 14:00

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind probă interviu

30.05.2023, 14:00

Afișarea rezultatelor finale

31.05.2023, 12:00

BIBLIOGRAFIE pentru postul de telefonist:
1) Legea nr.53/2003 (republicată) Codul Muncii
2) Regulament (UE) nr.679 din 27 aprilis 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
3) LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă
TEMATICA pentru postul de telefonist:
1) Drepturile și obligațiile salariatului. Răspundere disciplinară
2) Capitolul II-Principii

Capitolul III-Drepturile persoanei vizate

3) Capitolul II- Domeniu de aplicare;

Capitolul IV- Obligațiile lucrătorilor;

 

BIBLIOGRAFIE pentru posturile de spălător:
1) Ordin nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale
2) Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
3) ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
TEMATICA pentru posturile de spălător:
1) Ordin nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale
2) Anexa 1 NORME TEHNICE din 3 decembrie 2012privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale:

– Capitolul V Colectarea deșeurilor medicale la locul de producere

– Capitolul VI Ambalarea deșeurilor medicale

3) Anexa 4 –Precauțiunile Standard- Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

 

BIBLIOGRAFIE pentru posturile de bucătărie:
1) Ordin nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
2) Hotărâre nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentareReguli generale din 11 august 2005 pentru igiena produselor alimentare
3) Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

TEMATICA pentru posturile de bucătărie:

1) Anexa 1- Norme tehnice din 3 septembrie 2021privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private:

– Capitolul II- Curățarea

-Capitolul III-Dezinfecția

Anexa3 – Proceduri din 3 septembrie 2021recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc

2) Capitolul II Obligaţiile operatorilor cu activitate în domeniul alimentar
3) Anexa 1 NORME TEHNICE din 3 decembrie 2012privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale:

– Capitolul V Colectarea deșeurilor medicale la locul de producere

– Capitolul VI Ambalarea deșeurilor medicale

 

Manager,

Nagy Gyula-József

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …