Anunț concurs post pe perioadă determinată de contabil/economist

Anunț concurs post pe perioadă determinată de contabil/economist

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,ținând cont de prevederile Ordinului nr.1470/2011 (actualizat) pentru aprobarea criteriilor privind angjarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice,  Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următoarelor  posturi contractuale temporar vacante:

Descarcă formularul de înscriere aici >

 

Nr.crt. Funcția/specialitatea postului Nr.posturi

vacant/temporar vacant

Structura unde este postul
1.  Contabil/ Economist 2  posturi pe perioadă

determinată

Serviciu Financiar Contabil

 

Condiții generale, pentru participarea la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea posturilor-pe perioadă determinată-Serviciu Financiar Contabil:

 • Diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate/ Diplomă de licență în domeniu
 • Vechime în specialitate constituie un avantaj

 

Etapele pentru concurs:

 1. selecția dosarelor de înscriere
 2. probă scrisă
 3. probă interviu

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un DOSAR care va conține următoarele documente:

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Certificatul de cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise.

 

Copiile de pe actele se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul administrativ al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Strada Bethlen Gabor, nr.72- Serviciu RUNOS.

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

Rezultatele selectării dosarelor, comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se afișează de către secretarul comisiei de concurs la sediul unității sanitare, precum și pe pagina internet:www.spitalodorhei.ro .

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, probă scrisă și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la Serviciu RUNOS.

 

Informații suplimentare la număr de telefon 0266-212186(interior 119)-Serviciu RUNOS.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 26.04.2023
Termen depunere dosare 04.05.2023, ora 14:00
Selecție dosar 05.05.2023, ora 10:00
Afișare rezultatului selecției dosar 05.05.2023., ora 14:00
Termen  limită de depunere contestaţii selecție dosare 08.05.2023, ora 14:00

 

Răspuns contestații selecție dosar 09.05.2023, ora 14:00
Probă scrisă 11.05.2023., ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 11.05.2023, ora 14:00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 12.05.2023, ora 14:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 15.05.2023, ora 14:00
Interviu 17.05.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor probă interviu 17.05.2023, ora 14:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind probă interviu 18.05.2023, ora 14:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind probă interviu 19.05.2023, ora 14:00
Afișarea rezultatelor finale 22.05.2023, ora 12:00

 

Descarcă formularul de înscriere aici >

 

Afișat aztăzi, data de 26.04.2023

 

Manager,

Nagy Gyula-József

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru ocuparea postului de Contabil/Economist

 1. Legea contabilității nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 și ulterior modificată prin Legea nr. 259/2007
 • CAPITOLUL I: Dispoziții generale
 • CAPITOLUL II: Organizarea și conducerea contabilității
 • CAPITOLUL III: Registrele de contabilitate
 • CAPITOLUL IV: Situații financiare anuale

II  ORDIN nr. 2021 din 17 decembrie 2013 (*actualizat*)pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005(actualizat până la data de 26 ianuarie 2016*)

 • CAPITOLUL VI: Planul de conturi general pentru instituțiile publice prevăzut în anexa nr. 1.

Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice funcțiunea contabilă (tipul) conturilor din clasa 3,4,5,6,7 (acti, pasiv, bifunctional) – anexa nr. 2.

 • CAPITOLUL VII: Instrucțiunile de utilizare a conturilor operațiunile privind inregistrarea în contabilitate a conturilor din clasele 3,4,6,7 /achiziționarea bunurilor , lucrări executate și servicii prestate/.

Șef Serviciu Financiar Contabil,

Katona Piroska

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …