ANUNȚ concurs pentru ocuparea unui post de statistician medical principal

ANUNȚ concurs pentru ocuparea unui post de statistician medical principal

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant statistician medical principal în cadrul Compartimentului de evaluare și statistică medicală

Descarcă formularul de înscriere >

Condiții generale pentru ocuparea postului, cf. HG 1336, Art 15:

 

 1. a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
  h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • minim absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • cunoștințe bune de operare calculator (Word, Excel, operare în baza de date, Internet)
 • abilități foarte bune de organizare, planificare, structurarea informațiilor și analiza date
 • atenție la detalii, motivația ridicată în a lucra independent, cu cifre
 • experiență min 5 ani în domeniul sănătății

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de înscriere se depun la Serviciul RUNOS.

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Relații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul RUNOS- telefon 0266-212186/interior 119.

 

Organizarea procedurii de ocupare a postului susmenționat  se va derula în următoarele etape  distincte:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă – se va susține la sediul spitalului, la sala de conferință
 • proba interviu- se va susține la sediul spitalului, la sala de conferință

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Publicarea anunțului 20.01.2023
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 07.02.2023 ora 12:00
Data verificării dosarelor 09.02.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 10.02.2023., ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 13.02.2023, ora 12:00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 13.02.2023, 15:00
Probă scrisă 14.02.2023., ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 14.02.2023, ora 14:00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 15.02.2023, ora 14:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 16.02.2023, ora 12:00
Interviu 17.02.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor finale 17.02.2023, ora 14:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatului final 20.02.2023, ora 14:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatului final 21.02.2023, ora 12:00

 

Tematică  și bibiliografie

 

 • Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul VIII Cap. I – Asigurări sociale de sănătate si Titlul IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate.
 • ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021, privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologieide evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea.
 • ORDIN 1490/2008 privind Metodologia de calcul a indicatorilor de performanta al managementului spitalului.
 • ORDIN nr. 189/44/2022, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.
 • HG 696 din 26.06.2021, pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru  care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022. Anexa 1 și 2.
 • HG 1540 din 19.12.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru  care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prelungirea termenului de aplicare a prevederilor acesteia, precum şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Descarcă formularul de înscriere >

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …