Anunț concurs pentru ocuparea postului de medic specialist Endocrinologie

Anunț concurs pentru ocuparea postului de medic specialist Endocrinologie

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str.Bethlen Gábor nr.72, județul Harghita, scoate la concurs un post cu timp parțial de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie

Dosarele de înscriere vor cuprinde următoarele acte:

  • cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
  • copiaxerox de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesonal;
  • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit d) ori e), respectiv la art. 618 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul M.S.F. nr. 869/2015;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • chitanță de plată a taxei de concurs

Taxa de concurs este de 150 lei care se va achita la caseria unității.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0266-212186 interior 119.

Înscierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața Medicală”.

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Auditor public intern

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează, în perioada 11.09.2023-12.10.2023 concurs pentru ocuparea postului unic …

Anunț angajare – În atenția asistenților medicali cu o experiență în domeniu de cel puțin 6,5 ani!

Spitalul nostru va lansa în scurt timp un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …