Anunț concurs pentru ocuparea funcției Director de îngrijiri

Anunț concurs pentru ocuparea funcției Director de îngrijiri

Anunț privind organizarea concursului

pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și O.M.S. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat și completat ulterior, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director de:

1 post de director de îngrijiri pe o perioadă determinată de 4 ani

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale și specifice:

Descarcă formularul de înscriere >

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Criterii specifice:

 1. sunt asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali cu grad principal;
 2. deţin gradul principal de cel puţin doi ani;
 3. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

a) formular de înscrierela concurs, atașat la anunț

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;

e) curriculum vitae, model comun european

f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate,  max. 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie depus la înscriere.

Candidații își aleg o tema pentru proiectul de specialitate din cele 4 stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, zilnic între orele 08:00-14:00. Termenul final de depunere este 08.05.2023.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. Test grilă de verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
 2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
 3. Susținere interviu de selecție

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

Relații suplimetare pot fi obținute de la Serviciul RUNOS- telefon 0266-212186/interior 119.

Persoanele de contact:

Derzsi Csilla, referent

Péter Izabella-Laura, șef Serv. Resurse Umane

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 3. NORME din data de 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 4. ORDIN Nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 5. Normele privind igiena, alimentaţia şi prevenirea infecţiilor nozocomiale, aprobat prin Ordinul nr. 1101/2016;
 6. Legea nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 7. Hotărârea nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
 8. Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
 9. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
 10. Ordinul MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 11. ORDIN nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice
 12. Hotărâre nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

 

Tematica proiect de specialitate

 1. Evaluarea îngrijirilor medicale acordate pacienților din punct de vedere calitativ. Propuneri de îmbunătățire
 2. Comunicarea asistent, personal auxiliar medical – pacient: percepție, profesionalism, deontologie și etică medicala
 3. Controlul infecțiilor nosocomiale în spital. Identificarea factorilor de risc
 4. Analiza calității serviciilor medicale acordate în spital. Măsuri de îmbunătățiri

 

Concursul se va desfășura după următorul plan:

  Publicarea anunțului pentru concurs în Monitorul Oficilal al României, Partea                 a III-a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulaţie, pe         pagina de internet a Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, precum şi                        la sediul unității 20.04.2023
 Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului. 08.05.2023, ora 14 ºº
 

Data verificării dosarelor, Afișare rezultat

10.05.2023,

ora 14 ºº

  Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 11.05.2023, ora 14 ºº
 Solutionare contestatiilor

Afişarea rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea dosarelor

12.05.2023,

ora 14 ºº

 Susținerea testului grilă de verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului 15.05.2023, ora 10 ºº
  Afișare rezultat probă scrisă 15.05.2023, ora 15 ºº
 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 16.05.2023, ora 15 ºº
  Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise

Afișarea rezultatelor

17.05.2023,

ora 15 ºº

Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului 18.05.2023, ora 10 ºº
 Susținerea interviului de selecție 18.05.2023, ora 12 ºº
 Afișarea rezultatelor finale 19.05.2023,

ora 12 ºº

 Depunerea contestațiilor privind rezultatul final, cu excepția interviului de selecție 22.05.2022, ora 12 ºº
  Soluționarea contestațiilor și

afișarea rezultatului final

23.05  .2023,

ora 12 ºº

 

Descarcă formularul de înscriere >

 

Manager

Nagy Gyula-József

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …