Anunț concurs pe posturi de medici

Anunț concurs pe posturi de medici

SPITALUL Municipal Odorheiu Secuiesc, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166 din 26 uanuarie 2023 organizează concurs pentru ocuparea a următoarelor posturi de medici vacante și temporar vacante:

 1. un post temporar vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ENDOCRINOLOGIE la AMBULATORIU INTEGRAT-CABINETUL DE ENDOCRINOLOGIE ;
 2. un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE la SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE ;
 3. un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea PNEUMOLOGIE la DISPENSAR TBC CRISTURU SECUIESC;
 4. un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ONCOLOGIE MEDICALĂ la COMPARTIMENTUL ONCOLOGIE ;
 5. un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ la LABORATOR RADIOLOGIE -IMAGISTICĂ MEDICALĂ ;
 6. un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE la CAMERA DE GARDĂ- CRISTURU SECUIESC;
 7. un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea BOLI INFECȚIOASE la SECȚIA BOLI INFECȚIOASE

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3.  are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

CONDIȚII SPECIFICE:

Nivelul studiilor: studii superioare- medicină, specializare conform postului scos la concurs;

Vechime în specialitate – nu este cazul.

 

În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la SERVICIUL RUNOS al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc  un DOSAR cuprinzând următoarele documente:

 1. formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022) – Anexat la Anunț
 2. copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
 3. copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. curriculum vitae, model comun european.

 

 • Documentele prevăzute la  lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) și j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de DOCUMENTELE ORIGINALE, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
 • Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un NUMĂR DE IDENTIFICARE care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS ESTE CEA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA POSTULUI POSTATĂ PE SITE-ul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII.

Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă în următoarele ETAPE:

 • selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare , prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
 • proba scrisă;
 • proba practică

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Relații suplimetare pot fi obținute de la Serviciul RUNOS- telefon 0266-212186/interior 119.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 

Publicarea anunțului 06.04.2023
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 24.04.2023, ora 14:00
Data verificării dosarelor 25.04.2023, ora 09:00
Afișare rezultatului selecției dosar 25.04.2023, ora 14:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 26.04.2023, ora 14:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 27.04.2023, ora 14:00
Probă scrisă 03.05.2023, ora 09:00
Probă practică 03.05.2023, ora 12:00
Afișare  rezultate probelor 04.05.2023, ora 12:00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor 05.05.2023, ora 12:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatele probelor 08.05.2023, ora 12:00
Comunicare rezultat final 09.05.2023, ora 12:00

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …