Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant

1 post Psiholog clinician stagiar

 

Descarcă formularul de înscriere >

 

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (facultate de psihologie)
 • Atestat de liberă practică valabilă eliberat de Colegiul Psihologilor din România

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă: 27.03.2023, ora 09:00 (Sala de Conferință)
 • proba interviu: 31.03.2023, ora 09:00 (Sala de Conferință)

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 6. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 7. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 9. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 10. curriculum vitae, model comun european.

 

Copiile de pe actele se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc până la data de 20.03.2023,ora 14:00. Persoană de contact: Péter Izabella-Laura.

Informații suplimentare la număr de telefon 0266-212186(interior 119).

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 06.03.2023
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 20.03.2023, ora 14:00
Data verificării dosarelor 21.03.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 22.03.2023., ora 14:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 23.03.2023, ora 14:00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 24.03.2023, 14:00
Probă scrisă 27.03.2023., ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 28.03.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 29.03.2023, ora 14.00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 30.03.2023, ora 14.00
Interviu 31.03.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor interviu 03.04.2023, ora 14:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.04.2023, ora 14:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.04.2023, ora 14:00
Comunicare rezultat final 06.04.2023, ora 14:00

 

Bibliografie examen post psiholog clinician stagiar

 1. Frances, A., Pincus, H. A., First, M. B., Adreason, N. C., Campbell, M., Cantwell, D. P., și alții. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition). Whashington and London: American Psychiatric Association.
 2. Bertelsen A., Caetano, D., Dilling, H. Gelder M., Channabasavnna S., Kemali, D. (1993). Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament (ICD10). București: Editura Trei
 3. Kupfer, D. J., Regier, D. A., Narrow, W. E., Blazer, D. G., Burke Jr, J. D., Carpenter Jr., W. T., și alții. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th edition). Arlington: American Psychiatric Association.
 4. Clark, D. A., & Beck, A. T. (2012). Terapia cognitivă a tulburărilor de anxietate (Vol. I). Cluj-Napoca: ASCR.
 5. Clark, D. A., & Beck, A. T. (2012). Terapia cognitivă a tulburărilor de anxietate (Vol. II). Cluj-Napoca: ASCR.
 6. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2015). Terapia centrată pe scheme cognitive. Cluj-Napoca: Editura ASCR.
 7. Tudose, F., Tudose, C., Dobrancici L. (2011). Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi, București: Editura Trei
 8. Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2012). Planuri de tratament și intervenții pentru depresie și anxietate. Cluj-Napoca: ASCR.
 9. Koch, K. (2015). Testul arborelui. Cluj-Napoca: Sinapsis
 10. Gabbard, G. O. (2017). Tratat de psihiatrie psihodinamică. București: Editura Trei.

 

Descrierea atribuțiilor

 • Participă la toate acţiunile/activitățile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Odorheiu Secuiesc cu aplicarea legislaţiei în vigoare cu modificările şi completările ulterioare, precum și la cele solicitate de conducerea unității.   
 • În exercitarea profesiei psihologul clinician îsi desfășoară activitatea în mod responsabil, conform pregătirii profesionale, respectând ROI, ROF, Regulamentul Intern, fișa postului, instrucțiunile, legislația în vigoare și reglementările specifice compartimentului;
 • Cunoaște și respectă Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică;
 • Acordă asistenţă psihologică prin consiliere şi psihoterapie suportivă bolnavilor internaţi în cadrul compartimentului/secției unde își desfășoară activitatea în vederea dezvoltării personale şi autocunoaşterii; consiliere în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali în situații speciale, la cerera medicului curant, prin programare, cu ”cerere consult interdisciplinară ”; consiliere specifică obiectivelor medicale (ex. creşterea aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă şi pregătire preoperatorie);
 • Consiliază individual aparţinătorii bolnavilor, în vederea menţinerii suportului familial necesar recuperării şi facilitării vindecării;
 • Efectuează la solicitarea medicului curant: examinări psihologice prin utilizarea unori instrumente specifice: teste, chestionar, inventare de personalitate;
 • Se preocupă de perfecţionarea continuă în vederea creşterii nivelului de competenţă profesinală prin participarea la programe de formări : congrese, conferinţe, organizate de asociaţiile profesionale în domenii şi prin studii individual;
 • Efectuează orice sarcină legată de pregătirea profesională la solicitarea conducerii spitalului;
 • Va întocmi un raport semestrial şi anual asupra activităţii;
 • Să respecte regulile confidentialităţii;
 • Execută orice alte sarcini stabilite de şeful ierarhic şi conducerea unităţii;
 • Realizează integral şi la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului.

 

Obligaţiile salariaţilor care prelucrează date cu caracter personal

 • de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale angajatorului și ale Regulamentul UE nr.679/2016;
 • de a păstra confidenţialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează sau de care a luat la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu;
 • de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează sau de care a luat la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu;
 • de a prelucra datele personale numai pentru a îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
 • de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei reţele, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala;
 • de a aduce la cunoştinţa angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice situaţie de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează şi orice incident de securitate.
 • să nu transmită date sau informaţii confidenţiale despre activitatea angajatorului, de care a luat cunoştinţă pe cale directă sau incidentală în timpul executării contractului individual de muncă

 

Descarcă formularul de înscriere >

Anunț – examen de promovare

Descarcă anunțul aici >  

Anunț concurs Contabil II

Descarcă anunțul aici > Descarcă atribuțiile postului aici> Descarcă bibliografia și tematica aici > Descarcă …

Anunț organizare concurs: Îngrijitor Compartiment dermatologie, Farmacie

Descarcă anunțul aici > Descarcă fișa postului îngrijitor dermatologie aici > Descarcă fișa postului îngrijitor …