ANUNȚ concurs de recrutare pentru funcții temporar vacante

ANUNȚ concurs de recrutare pentru funcții temporar vacante

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, după cum urmează:

Descarcă formularul de înscriere >

6 posturi Asistent medical generalist

 • 2 posturi temporar vacante –              Secția Obstetrică-Ginecologie
 • 2 posturi temporar vacante –              Secția Obstetrică-Ginecologie-Sala de naștere
 • 2 posturi temporar vacante –              Laborator Analize Medicale

 

 1 post îngrijitor

 • 1 post temporar vacant –              Secția Obstetrică-Ginecologie

 

Condiții generale pentru ocuparea postului, cf. HG 1336, Art 15:

 

Art 15. -Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • Pentru posturile de Asistent medical
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • certificat membru OAMGMAMR
  • concurs pentru ocuparea postului
  • participarea în Programul De Mentor în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc/experiența constituie avantaj 25%

 

 • Pentru postul Îngrijitor
  • minim diplomă de absolvire a şcolii generale
  • concurs pentru ocuparea postului
  • participarea în Programul De Mentor în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc/experiența constituie avantaj 25%

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de înscriere se depun la Serviciul RUNOS.

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Relații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul RUNOS- telefon 0266-212186/interior 119.

 

Organizarea procedurii de ocupare a postului susmenționat  se va derula în următoarele etape  distincte:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă – se va susține la sediul spitalului, la sala de conferință
 • proba interviu- se va susține la sediul spitalului, la sala de conferință

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 20.01.2023.
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 31.01.2023., ora 12:00
Data verificării dosarelor 02.02.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 03.02.2023., ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 06.02.2023, ora 12.00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 06.02.2023, 15:00
Probă scrisă 07.02.2023., ora 08:00
Afișare rezultat probă scrisă 07.02.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 08.02.2023, ora 14.00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 09.02.2023, ora 14.00
Interviu asistenți medicali 13.02.2023, ora 08:00
Interviu îngrijitori 13.02.2023, ora 12:00
Afișarea rezultatelor finale 14.02.2023, ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatului final 15.02.2023, ora 12:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatului final 15.02.2023, ora 15:00

 

Tematică  și bibiliografie pt postul Asistent medical

Tematică examen                                                                                                                  

1.) Nevoile fundamentale

2.) Administrarea medicamentelor

3.) Determinarea grupelor de sânge, transfuzia de sânge

4.)Pregătirea preoperatorie, supravegherea postopratorie și îngrijirile acodate pacientului operat

5.) Pregătirea pacientului pentru explorări radiologice, endoscopice

6.) Sondaje, spălături, clisme

7.) Puncția și biopsia

8.) Recoltarea produselor biologice și patologice

9.) Urgențe medico-chirurgicale

10.) Drepturile pacientului

11.) Curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

12.)Atribuțiile asistentei medicale în activitatea de prevenire și combatere a infecțiilor asociate actului medical în unitățile sanitare, în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, precauțiuni universale

13.) Exercitarea profesiei de asistent medical – dispoziții generale

 

Bibliografie                                                                                                                                       

(1) Prof. Dr. Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști – vol. I, II, III – Ediţia Universitară „Carol Davila”, București – 2021

(2) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

(3) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

(4) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;

(5) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

(6) Ordinul ministrului sănătății nr.1761 / 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia , cu modificările şi completările ulterioare;

(7) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

 

Tematică și bibiliografie pt postul îngrijitor

 

Tematica examen

 1. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut.

Exigenţe de curăţare – dezinfecţie în spital, ţinându-se cont de organizarea spaţialfuncţionala în modelul general de zonare, după cum urmează:

 • zonă curată cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia,
 • zonă murdară,
 • zona intermediară.

Reguli generale în aplicarea programului de curătare:

 • curăţarea – dezinfecţia curentă,
 • curăţarea – dezinfecţia ciclică,
 • reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor,
 • criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante,
 • obligaţiile personalului efector.
 1. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale:
 • obiective şi domenii de aplicare,
 • clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale,
 • ambalarea deşeurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare,
 • depozitarea temporară,
 • transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta Spitalului
 1. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului

 

Descarcă formularul de înscriere >

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …