Anunț concurs de ocupare al unui post de consilier juridic

Anunț concurs de ocupare al unui post de consilier juridic

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant>: Consilier juridic (1 post) în cadrul Compartimentului Juridic

Descarcă formularul de înscriere >

Descarcă fișă post consilier juridic >

 

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniu
 • Minim 6 luni vechime în specialitate
 • Cunoștințe operare PC

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă: 06.03.2023, ora 09:00 ;
 • proba interviu: 10.03.2023, ora 09:00

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Copiile de pe actele se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc până la data de 24.02.2023,ora 13:00.

Informații suplimentare la număr de telefon 0266-212186(interior 119).

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 10.02.2023
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 24.02.2023, ora 13:00
Data verificării dosarelor 28.02.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 01.03.2023., ora 13:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 02.03.2023, ora 13:00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 03.03.2023, 13:00
Probă scrisă 06.03.2023., ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 07.03.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 08.03.2023, ora 14.00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 09.03.2023, ora 14.00
Interviu 10.03.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor finale 13.03.2023, ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatului final 14.03.2023, ora 12:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatului final 15.03.2023, ora 12:00

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru ocuparea postului de consilier juridic

 

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII – Spitalele;
 2. Legea 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 4. NORME din data de 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Statutul profesiei de consilier juridic;
 7. Noul Cod civil – Donația; Izvoarele obligaţiilor I Contractul; Prescripția extinctivă;
 8. Noul Cod de procedură civilă – Întâmpinarea; Cererea reconvențională; Contestația în anulare
 9. Noul Cod penal – Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; Infracțiuni contra persoanei;
 10. Noul Cod de procedură penală – Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal; Părțile în procesul penal; Procedura plângerii prealabile

 

Descarcă formularul de înscriere >

Anunț – examen de promovare

Descarcă anunțul aici >  

Anunț concurs Contabil II

Descarcă anunțul aici > Descarcă atribuțiile postului aici> Descarcă bibliografia și tematica aici > Descarcă …

Anunț organizare concurs: Îngrijitor Compartiment dermatologie, Farmacie

Descarcă anunțul aici > Descarcă fișa postului îngrijitor dermatologie aici > Descarcă fișa postului îngrijitor …