Anunț concurs pentru ocuparea postului de Auditor public intern

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Auditor public intern

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează, în perioada 11.09.2023-12.10.2023 concurs pentru ocuparea postului unic vacant de:

Descarcă formularul de înscriere aici >

Audit public intern grad II, cu normă întreagă, pe durata nedeterminată

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ținând cont de alin (1), (2), art. IV. al Ordonanței de Urgență nr 34/15.05.2023. privind unele măsuri fiscal -bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant: Audit public intern grad II

 

 • Condiții de desfășurare:
 1. Depunerea dosarelor se va face în perioada 11-25.09.2023, între orele 08:00-14:00, la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc,
 2. Termenul final de depunere este:  25.09.2023., ora 12:00
 3. Selecția dosarelor va avea loc în data de: 26.09.2023.
 4. Data și ora probei scrise și a interviului se vor anunța prin publicare la sediul Spitalului și pe pagina de internet spitalodorhei.ro , odată cu anunțarea rezultatelor probei anterioare

 

 • Condiții generale de participare:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 • Condiții specifice de participare:
 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 2. curs de pregătire și specializări în domeniul auditului intern constituie un avantaj principal, dar ÎN TERMEN 12 LUNI DE LA DATA ANGAJĂRII ESTE OBLIGATORIU
 3. cunoștințe de operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point)
 4. 1 an vechime în specialitate

 

 • Dosarul de concurs

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar – original;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului – original;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane – original;
 9. curriculum vitae, model comun european.
 10. declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu intră sub incidența conflictului de interese (nu sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul)

 

Copiile de pe actele, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

Informații suplimentare la număr de telefon 0266-212186 (interior 119).

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, probă scrisă și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la Serviciu RUNOS.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 11.09.2023.
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați

( la Serv. RUNOS, Tel 0266 212 186, interior 119)

25.09.2023, ora 12:00
Data verificării dosarelor (la sediul Spitalului) 26.09.2023, ora 10:00
Afișare rezultatului selecției dosar 27.09.2023, ora 14:00
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 28.09.2023, ora 14:00
Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 29.09.2023, ora 09:00
Rezultatului soluționării contestațiilor privind verificarea    dosarelor 29.09.2023, ora 14:00
Probă scrisă (la sediul Spitalului) 03.10.2023, ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 04.10.2023, ora 12:00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 05.10.2023, ora 12:00
Soluționarea contestațiilor 06.10.2023, ora 09:00
Rezultatului soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 06.10.2023, ora 12:00
Interviu (la sediul Spitalului) 09.10.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor interviu 09.10.2023, ora 15:00
Data limită de depunere a contestațiilor privind interviu 10.10.2023, ora 15:00
Soluționarea contestațiilor 11.10.2023, ora 09:00
Rezultatului soluționării contestațiilor privind interviu 11.10.2023, ora 15:00
Afișarea rezultatelor finale 12.10.2023, ora 12:00

 

Tematică și bibiliografie

 1. Legea 672 /2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 2. HOTĂRÂRE nr. 086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generaleprivind exercitarea activității de audit public intern
 3. HOTĂRÂRE nr. 259 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice
 4. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 5. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII, Spitalele; Titlul VIII- Secțiunile a 7-a și a 9-a
 6. Legea 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern

 

Manager,

Nagy Gyula-József