Anunț concurs funcții contractuale de execuție vacante

Anunț concurs funcții contractuale de execuție vacante

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante,  după cum urmează:

 

3 posturi Registrator medical

 • 2 posturi vacante – Secția Medicina Internă
 • 1 post vacant – Personal Comun

11 posturi Îngrijitor

 • 2 posturi vacante – Secția Pediatrie
 • 1 post vacant – Secția Boli Infecțioase
 • 1 post vacant – Sterilizare
 • 1 post vacant – Secția Chirurgie – Bloc operator
 • 1 post vacant –  Secția Obstetrică-Ginecologie
 • 3 post vacant – Pers Comun
 • 2 post vacant – Secția Medicina Internă, Centrul de Sănătate Cristuru Secuiesc

4 posturi Infirmier

 • 4 post vacante –           Secția Chirurgie generală

Descarcă formularul de înscriere aici >

 

Condiții generale pentru ocuparea postului, cf. HG 1336, Art 15:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 

 • Pentru posturile Registrator medical
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
  • concurs pentru ocuparea postului

 

 • Pentru posturile Îngrijitor
  • minim diplomă de absolvire a şcolii generale
  • concurs pentru ocuparea postului

 

 • Pentru posturile Infirmier
  • minim diplomă de absolvire a şcolii generale
  • concurs pentru ocuparea postului
  • Certificat de calificare profesională -Infirmieră

 

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.
 10. Certificat de calificare profesională -Infirmieră, dacă este cazul.

 

Copiile de pe actele, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Dosarul de înscriere se depune la  Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, zilnic între orele 08:00-14:00. Termenul final de depunere este 15.05.2023., ora 12:00

                  

Concursul cuprinde următoarele etape:

 • Selecția dosarelor – probă eliminatorie
 • Proba scrisă și testarea cunoștințelor de operare calculator (word, excel) – la sediul Spitalului
 • Interviu – la sediul Spitalului

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 28.04.2023.
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați

( la Serv. RUNOS, Tel 0266 212 186, interior 119)

15.05.2023., ora 12:00
Data verificării dosarelor 16.05.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 17.05.2023., ora 10:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 18.05.2023, ora 10.00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 19.05.2023, 10:00
Probă scrisă și

testarea cunoștințelor de operare calculator pt registratori medicali

23.05.2023, ora 12:00

23.05.2023, ora 13:00

Afișare rezultat probă scrisă 24.05.2023, ora 11:00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 25.05.2023, ora 11:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 25.05.2023, ora 15:00
Interviu registartori medicali 30.05.2023, ora 09:30
Interviu îngrijitori,infirmier 30.05.2023, ora 11:30
Afișarea rezultatelor interviu 31.05.2023, ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind interviu 06.06.2023, ora 12:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind interviu 07.06.2023, ora 12:00
Afișarea rezultatelor finale 08.06.2023, ora 12:00

 

Tematică și bibiliografie pt postul registrator medical generalist

 

Tematica examen

 1. Bazele informaticii (Sistem de operare Windows, Microsoft Word, Excel)
 2. Persoanele asigurate – dovada calității de asigurat
 3. Cardul european
 4. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua și spitalizare de zi – Articolele de la 1 la 3 din Ord. 1782/2006

 

Bibiliografie

 1. Microsoft Press – Bazele rețelelor de calculatoare – editura Teora, 1999
 2. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății (cap II – Asigurații, secțiunea 1 – persoanele asigurate , Titlul IX – cardul european și cardul național de asigurări de sănătate)
 3. Ordin MS nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua și spitalizare de zi

 

Tematică și bibiliografie pt postul îngrijitor, infirmier

 

Tematica examen

 1. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut.
 2. Exigenţe de curăţare – dezinfecţie în spital, ţinându-se cont de organizarea spaţialfuncţionala în modelul general de zonare, după cum urmează:

– zonă curată cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia,

– zonă murdară,

– zona intermediară.

 1. Reguli generale în aplicarea programului de curătare:

– curăţarea – dezinfecţia curentă,

– curăţarea – dezinfecţia ciclică,

– reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor,

– criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante,

– obligaţiile personalului efector.

 1. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale:

– obiective şi domenii de aplicare,

– clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale,

– ambalarea deşeurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare,

– depozitarea temporară,

– transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta Spitalului

 1. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului

 

Bibliografie

 1. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 1. Ordinul nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
 2. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului cu modificările și completările

ulterioare

 1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410 / 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii

drepturilor pacientului nr. 46 / 2003 cu modificările și completările ulterioare

 1. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deseurile rezultate din activităţi medicale

 

Manager,

Nagy-Gyula-József

Anunț organizare concurs – 2 posturi de Muncitor calificat IV – Liftier

Descarcă anunțul aici > Descarcă fișa postului aici > Descarcă bibliografia aici > Descarcă formularul de …